Přehled produktů

Přehled produktů

GSAGS Analýza

GSI
GS Implementace

GSS
GS Servis


Připravujeme

Povinné činnosti pro docílení souladu s GDPR

Analýza souladu s GDPR

Analýza rizik a návrhy vhodných opatření

Realizace opatření pro soulad s GDPR

Vytvoření předepsané dokumentace GDPR

Jmenování pověřence

Roční analýza rizik + interní audit

Roční upgrade dokumenace a proškolení

Nadstandardní služby

Trvale dostupné odborné poradenství (HOT LINE)

Řešení a zastupování při incidentech

Smluvní záruka = garance

GSAGS Analýza

GSI
GS Implementace

GSS
GS Servis


Připravujeme

výstupy
 1. pořadí naléhavosti řešení nedostatků vč. názorných grafů,
 2. přehled oblastí s nesouladem s GDPR vč. přehledných grafů
 3. doporučení pro dosažení souladu s GDPR
Obsahuje
 • analýza evidencí s obsahem osobních údajů (dále OÚ) z pohledu souladu s GDPR
 • analýza zpracování OÚ (včetně nastavení procesů) z pohledu souladu s GDPR
 • stanovení naléhavosti řešení nedostatků (popis + graficky)
 • návrhy technických a organizačních opatřeních k odstranění nedostatků
výstupy
 1. povinná analýza rizik a povinné posouzení vlivu (DPIA)
 2. návrh konkrétních nápravných opatření
 3. nastavení povinné dokumentace
 4. povinné proškolení všech dotčených osob
 5. závěrečný audit souladu s GDPR
Obsahuje
 • řízení projektu GDPR “na klíč” (odborný dozor nad realizací konkrétních kroků implementace)
 • analýzu rizik dle čl. 5, 24 a 32 GDPR ani posouzení vlivu na ochranu OÚ dle čl. 35 GDPR (DPIA)
 • plán realizace nápravných opatření (návrh vhodných technických a organizačních opatřeních dle analýzy rizik)
 • kompletní dokumentaci vyplývající z GDPR dle potřeb organizace klienta (doplnění “na míru” organizaci)
 • řádné proškolení dotčených osob
 • provedení závěrečného interního auditu = osvědčení o souladu s GDPR = dokončení implementace
výstupy
 1. Služby pro udržení souladu s GDPR = ZÁRUKA = GARANČNÍ SERVIS
 2. trvalý přístup k odborné pomoci (HELP DESK A HOT LINE)
 3. služby Pověřence
 4. roční aktualizace dokumentace i nastavení procesů
Obsahuje
 • hot line a help desk služba v průběhu roku (odborná konzultace nových zpracování OÚ případně změny)
 • povinna roční verifikace procesů a dokumentace (nová analýza rizik vč. případné aktualizace dokumentace)
 • povinné roční proškolení v oblasti GDPR a interní audit
 • krizová komunikace při incidentu (řízení procesu po indikaci incidentu)
 • službu Pověřenec (ustanovení pověřence je podmínkou pro převzetí komunikace s dozorovým úřadem)
 • smluvní garanci - ručení za závazky vzniklé klientovi chybou poradce (financování zastoupení ve všech případných sporech včetně refundace případné správní sankce nebo náhrady škody)
výstupy
 1. Připravujeme
Obsahuje
 • Připravujeme

GSK - GS Komplet(GSA + GSI)

GSP - GS Poradce
(GSA + GSI)

GSG - GS Garance
(GSA + GSI + GSS)

Povinné činnosti pro docílení souladu s GDPR

Analýza souladu s GDPR

Analýza rizik a návrhy vhodných opatření

Realizace opatření pro soulad s GDPR

Vytvoření předepsané dokumentace GDPR

Povinné proškolení všech dotčených

Jmenování pověřence

Roční analýza rizik + interní audit

Roční upgrade dokumenace a proškolení

Nadstandardní služby

Trvale dostupné odborné poradenství (HOT LINE)

Řešení a zastupování při incidentech

Smluvní záruka = garance

GSK - GS Komplet(GSA + GSI)

GSP - GS Poradce
(GSA + GSI)

GSG - GS Garance
(GSA + GSI + GSS)

výstupy

BALÍČEK PRODUKTŮ GSA + GSI BEZ GSS)

Obsahuje
 • produkt GS ANALÝZA (GSA)
 • produkt GS IMPLEMENTACE (GSI)
výstupy

BALÍČEK PRODUKTŮ GSA + GSI + GSS / JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ SLUŽBU UVEDENÍ DO SOULADU S GDPR “NA KLÍČ”

Obsahuje
 • produkt GS ANALÝZA (GSA)
 • produkt GS IMPLEMENTACE (GSI)
 • GS SERVIS - garanční servis
výstupy

BALÍČEK PRODUKTŮ GSA + GSI (bez GSS) s využitím vlastních kapacit klienta + odborný dohled (výsledek shodný s GSK)

Obsahuje
 • komplexní poradenská služba zajišťující soulad s GDPR - výsledek je shodný s produktem GSG
 • zajištění je formou externího Pověřence (s podporou specializovaných odborníků na právo, procesy a bezpečnost IT)