Vzdělávání zaměstnanců

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Výzva: 03_19_097 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Název projektu: Gepard services, s.r.o. - vzdělávání zaměstnanců
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013230

Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (85% dotace) a s 15% finanční spoluúčastí Příjemce.

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti. Kurzy budou realizovány z oblasti Měkkých a manažerských dovedností.

Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2020

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31.12.2021

Cílová skupina: Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizacižadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Aktualizace:
V 1. monitorovacím období neprobíhala žádná školení.
Ve 2. monitorovacím období byl zahájen kurz Projektového manažera, který bude pokračovat ještě v následujícím období.